|   library.tdpu.uz   |   majmua.tdpu.uz   |   eDarslik.tdpu.uz   |   asofaviy ta`lim   |   Pedagog   |   Ota-onalar uchun   |   Kirish   |      
Botanika kafedrasi

Botanika kafedrasi 1935 yilda tashkil etilgan bî‘lib, 1941 yilgacha bî‘lgan davrda dotsent A.U.Raximov rahbarlik qilgan va kafedrada professor S.N.Qudryashov. dotsentlardan R.M.Sumnevich, X.X.Yenileyev, S.Y.Yî‘ldoshev, G.K.Shamsuddinov va Z.Latipovlar xizmat qilishgan.

- Tabiiy fanlar fakulteti tarkibiga kirgan “Botanika” kafedrasida 15,25 ta shtat birligi asosida 14 nafar professor-o‘qituvchilar faoliyat olib borishmoqda. Shulardan professor 2 ta, dotsent 4 ta, katta o‘qituvchi 2 ta va o‘qituvchilar 6 nafarni tashkil etadi.

- Kafedra mudiri: b.f.n., dotsent G.S.Tursunboeva

- O‘quv fanlari: Botanika (biologiya o‘qitish metodikasi), Sitologiya (biologiya o‘qitish metodikasi), Biologik kimyo va molekulyar biologiya (biologiya o‘qitish metodikasi), Biologik kimyo (biologiya o‘qitish metodikasi), Biologik xilmaxillik va uning muhofazasi (biologiya o‘qitish metodikasi), O‘simliklarning ekologik anatomiyasi (biologiya o‘qitish metodikasi), Qishloq xo‘jaligining biologik asoslari (biologiya o‘qitish metodikasi), Mikrobiologiya va biotexnologiya asoslari (biologiya o‘qitish metodikasi), Mikroorganizmlar dunyosi (biologiya o‘qitish metodikasi), Noyob, yo‘qolib borayotgan o‘simliklar va hayvonlar (biologiya o‘qitish metodikasi), O‘zbekiston dorivor o‘simliklari (biologiya o‘qitish metodikasi), Biogeografiya (Geografiya o‘qitish metodikasi), Biologiya (Kimyo o‘qitish metodikasi, Fizika va astronomiya o‘qitish metodikasi), Biokimyo (Kimyo o‘qitish metodikasi), Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish (barcha ta’lim yo‘nalishlari uchun);

- Botanika kafedrasi O‘zRFA ning O‘simliklar va hayvonot olami genofondi instituti, O‘zRFA “Bioorganik kimyo” instituti, Qo‘qon davlat pedagogika inistituti, Jizzax davlat pedagogika inistituti, Nukus davlat pedagogika inistituti, Navoiy davlat pedagogika inistituti

- Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: 1. O‘zbekistonning tabiiy sharoitida keng tarqalgan ishlab chiqarishda va tabobatda ahamiyatga ega bo‘lgan o‘simlik turlarining tarqalishini, zahiralarini, yashash sharoitiga moslashish xususiyatlarini va xom-ashyosining asosiy belgilarini aniqlash;

2. O‘zbekiston tabiiy resurslaridan oqilona foydalanish, ularni muhofaza qilish va tabiiy fanlar ta’limini takomillashtirish;

- Kafedra salohiyati 52,45 %

- Yetakchi olimlari: biologiya fanlari doktori, professor L.A.Shamsuvalieva, biologiya fanlari doktori, professor P.Mirxamidova

- Ilmiy tadqiqotchilar: dos.O‘.Xo‘janazarov, dos.N.B.Xonxodjaeva, kat.o‘qit.M.Isabekova, kat.o‘qit.Sh.Yakubjonova, o‘qit.G.Zokirova, o‘qit.J.Sadinov

- Istiqboldagi maqsadlar: Kafedrani yoshartirish, kafedradagi yoshlarni ilmiy ish qilishlari uchun imkoniyatlar yaratish va ilmiy saloxiyatni ko‘tarish, darsliklar, o‘quv qo‘llanmalar va elektron darsliklar yaratish.

Ulug‘ Vatan urushidan sî‘ng kafedrada yangi davr boshlanadi (1943-44 yilda). Bu vaqtlarda kafedraga dotsent (akademik Q.Z.Zokirov) Q.Z.Zokirov rahbarlik qilgan. Kafedrada malakali mutaxassislarni tî‘plash, ular sonini kî‘paytirish, shuningdek kafedraga kerak bî‘lgan muhim î‘quv qurollar bilan boyitishda akademik K.Z.Zokirovning xizmatlari katta bî‘lgan.

1952 yili K.Z.Zokirov ΑzFA sining “Botanika” institutiga direktor qilib tayinlanishi munosabati bilan kafedraga rahbarlik qilish biologiya fanlari nomzodi, dotsent A.L.Umarovga topshirildi.

Keyingi yillarda kafedra son va sifat jihatidan yanada î‘sdi. Kafedra tarkibida mohir pedagog olimlar prof. X.X.Yenileyev, dotsent A.T.G‘ofurov, asisentlardan L.I.Nazerenko va S.Bakirxonovalar, 1960 yillardan keyin esa kafedraga yana bir nechta mutaxassis î‘qituvchilar: dotsentlardan G.D.Mustaqimov, R.X.Xudoyberganov, M.X.Uzoqova, A.H.Hamidov, assisentlardan M.T.Inog‘omova (hozir dotsent), S.Holiqov (dotsent), A.Afzalov (dots) kabi yoshlar kelib qî‘shildilar.

Botanika kafedrasiga 1960 yildan boshlab dots. S.M.Xudoyqulov, sî‘ngra A.Hamidovlar rahbarlik qila boshladilar. Kafedra yilddan yilga kengayib, malakali professor-î‘qituvchilar soni, salohiyati osha bordi.

1988-90 yillardan boshlab kafedra “Botanika va tabiatni muxofaza qilish” deb nomlana boshlandi. Bu davrda ham kafedra mudiri, dots. A.Hamidov rahbarligida î‘quv-tarbiyaviy va ilmiy-metodik ishlar saviyasini oshirishga qaratilgan muhim tadbirlar amalga oshirildi. Kafedra yildan yilga kengaya bordi. Kafedrada prof. A.Ergashov, dotsentlar A.S.Tî‘xtayev, M.I.Ibragimov, M.Inog‘omova, R.I.Toshmuxammedov, katta î‘qituvchi va assisentlardan G.Tursunboyeva, SH.Komilova, keyinchalik SH.Saidmurodovlar samarali xizmat qila boshladilar.

1988-91 1995 yili kaf.mudiri, prof. A.X.Xamidovning nafaqaga chiqish munosabati bilan kafedraga rahbarlik prof. A.Zikiryayevga topshirildi.

1998 yilda esa “Botanika va tabiatni muxofaza qilish” kafedrasi bazasida “Biologiya va uni î‘qitish metodikasi” kafedrasi tashkil etildi.

2000 yil noyabr oyida “Biologiya va uni î‘qitish metodikasi” kafedrasi qayta tiklanishi hisobiga “Botanika, zoologiya va ekologiya” kafedrasi tashkil etiladi. Kafedraga prof.S.Dadayev rahbarlik qildi.

2003 yil sentabr oyida fakultet kafedralari qayta kî‘rib chiqilishi natijasida “Botanika va hujayra biologiyasi” kafedrasi tashkil etildi. Kafedraga profesor A.Zikiryayev keyinchalik P.Mirhamidova va hozirgi kunda prof.R.I.Toshmuxamedov rahbarlik qilib kelmoqda.

Kafedrada hozirgi kunda botanika, î‘simliklar fiziologiyasi, bioximiya, mikrobiologiya, molekulyar biologiya, sitologiya, biofizika, biotexnologiya kabi fanlar bî‘yicha malakali mutaxassis-pedagoglar: professorlar marhum A.Zikiryayev, P.Mirxamidova, L.A.Shamsuvaliyeva, R.I.Toshmuxamedov, dotsentlar U.Nabiyev, G.R.Tursunbayeva, F.Piroxunova, N.Alimbabayeva, katta î‘qituvchilar SH.Komilova, M.Isabekova va î‘qituvchilar S.Saidmurodov, M.Boboxonova va boshqalar ishlamoqdalar.

Prof. A.Zikiryayev î‘zining kî‘p yillik pedagogik faoliyati davomida 150 dan oshiq ilmiy va ilmiy-metodik asarlar, qî‘llanmalar, dasturlar nashr etgan. Bularga “Biologiyadan ruscha-î‘zbekcha lug‘at” (1993y), “Ekologiyadan ruscha-î‘zbekcha lug‘at” (1995 y), “Αsimliklar bioximiyasidan amaliy mashg‘ulotlar”, “Biologiya 9-sinf uchun darslik” (2002y) va boshqalar misol bî‘ladi.

Professor A.Zikiryayev biologiya fani rivoji uchun katta xissa qî‘shayotgan olim. Fakultetda olib boriladigan ilmiy ishlarga rahbarlik qilib kelgan.

Professor P.Mirhamidova ham fakultetga rahbarlik qilish bilan bir vaqtda kafedrada ilmiy-metodik î‘quv qî‘llanmalar, dasturlar yaratish ba’zasida kî‘pgina ishlar olib bormoqda. Natijada keyingi yillarda “Αsimliklar bioximiyasi” amaliy mashg‘ulotlar (2001 yil A.Zikiryayev bilan hammualliflikda;) Biokimyo amaliy mashg‘ulotlar (2002 yil A.Zikiryayev bilan hammualiflikda) î‘quv qî‘llanmalar chop ettirdi. Shu bilan birgalikda “Pestitsidlarni biologik membranalarga ta’siri” mavzusida ilmiy ish olib bormoqda. 130 dan ortiq ilmiy maqola va metodik qî‘llanmalar chop ettirilgan.

Botanika sohasida olib borilgan ilmiy ishlar asosan î‘simlik biologiyasi, ekologiyasi, morfologiyasi va ba’zi bir î‘simliklarning madaniylashtirish masalalarini xal etishga, foydali î‘simliklar resurslarini î‘rganishga qaratilgan.

A.S.Tî‘xtayevning ilmiy izlanishlari sifatli yem-xashak î‘simligi xisoblangan izen î‘simligining issiqlikka chidamliligini va moslanuvchanlik mexanizmlarini î‘rganishga qaratilgan edi.

Keyingi yillarda professor A.S.Tî‘xtayev bir qancha darslik va qî‘llanmalar tayyorlagan. Masalan Oliy î‘quv yurti talabalari uchun tayyorlangan “Αsimliklar morfologiyasi va anatomiyasi”, ekologiya darsliklari, maktabning 5-6 sinf î‘quvchilari uchun Botanika darsliklari va bir nechta ma’ruza matnlari va qî‘llanmalarini aytib î‘tish mumkin.

Professor A.L.Shamsuvaliyeva 2004 yildan kafedrada professor lavozimida ishlab kelmoqda. Αzining ilmiy pedagogik faoliyat davomida 80 tadan ortiq ilmiy maqolalar chop ettirgan. OΑYU talabalari uchun î‘simliklar morfologiyasi va anatomiyasidan î‘quv qî‘llanma yaratgan. Universitet va fakultet jamoa va î‘quv-tarbiya ishlarida faol qatnashib kelmoqda. Yosh tabiatshunoslar ilmiy tî‘garagining rahbari. Fakultet î‘quv tarbiyaviy ishlarida aktiv qatnashib yosh biolog mutaxasislar yaratishda î‘z hissasini qî‘shib kelmoqda.

Universitet professori R.I.Toshmuxammedov “Dorivor î‘simliklar resurslar va ulardan oqilona foydalanish bî‘yicha ilmiy izlanishlarni davom ettirib respublikamizdagi sanoat ahamiyatiga ega bî‘lgan xom ashyo î‘simliklarning tarqalishi, zahirasi va ularning tayyorlash hajmlarini aniqlash bî‘yicha ilmiy ishlar olib bormoqdalar. Ilmiy izlanishlar Αz.RFA “Botanika” IICHM xodimlari bilan xamkorlikda olib borilmoqda.

Professor R.I.Toshmuxammedov î‘zining kî‘p yillik ilmiy-pedagogik faoliyati natijasida 70 dan ortiq ilmiy maqolalar, tavsiyanomalar, î‘quv qî‘llanmalar chop etgan. Jumladan OΑYU talabalari uchun “Αsimliklar sistematikasidan amaliy mashg‘ulotlar” î‘quv qî‘llanmasi, (2006 y) “Αsimliklar sistematikasi” (2008 y) va kasb-hunar kollejlari uchun “Tabiatshunoslik” î‘quv qî‘llanmalari yaratilgan.

Dotsent G.S.Tursunbayeva î‘zining kî‘p yillik ilmiy pedagogik faoliyati natijasida darsliklar, qî‘llanmalar, dasturlar tayyorlagan. Dotsent G.Tursunbayeva keyingi yillarda “Αsimliklar anatomiyasi va morfologiyasi” (2007y), “Tuban î‘simliklar sistematikasi” (2008y), “Yuksak î‘simliklar sistematikasi” (2008y) va “Mikrobiologiya” kabi fanlardan elektron darslik yaratib fakultet î‘quv tarbiyaviy ishlarida faol qatnashib, yuqori malakali kadrlar tayyorlashda î‘z xissasini qî‘shib kelmoqda.

Dotsent Α.Nabiyev î‘zining kî‘p yillik ilmiy pedagogik faoliyati davomida genetika, evolyusion ta’limot, sitologiya, antropogenez faniga oid matn, dastur va maqolalar yaratish borasida katta ishlar olib bormoqda. Jumladan 2 ta î‘quv qî‘llanma, “Organik dunyo rivojlanishi” va “Antropogenez” fanlaridan î‘quv qî‘llanmalar chop etgan.

Kafedraning î‘quv – pedagogik, ilmiy-metodik ishlarini tashkil etishda katta î‘qituvchilardan SH.Komilova, N.Isabekova va î‘qituvchilar D.Boboxonova, SH.Saidmurodov, F.Djurayevalarning xizmati katta.

“Botanika va xujayra biologiyasi” kafedrasi ΑzRFA qoshidagi ilmiy tekshirish institutlari bilan malakali kadrlar tayyorlashda, ilmiy ishlar olib borishda hamkorlik qilmoqda. Jumladan “Botanika” IICHM, Bioximiya ITI va mutaxassislikka oid akademik-litsey, kolejlar bilan uzviy aloqada bî‘lib ularga metodik kî‘rsatmalar, ilmiy muammolarni hal etishda har tomonlama yordam berib kelinmoqda. Kafedra professor-î‘qituvchilari guruhlarda talabalar bilan olib boriladigan î‘quv tarbiyaviy ishlarini saviyasini oshirishga qaratilgan tadbirlarni amalga oshirishga ham î‘z xissalarini qî‘shib kelmoqda.


Kafedra nomi bir necha marta o‘zgargan. 2015 yil sentyabr oyidan boshlab kafedra “Botanika” nomi bilan yuritila boshlandi.

- Tabiiy fanlar fakulteti tarkibiga kirgan “Botanika” kafedrasida 8,25 ta shtat birligi asosida 10 nafar professor-o‘qituvchilar faoliyat olib borishmoqda. Shulardan professor 2 ta, dotsent 3 ta, katta o‘qituvchi 2 ta va o‘qituvchilar 6 nafarni tashkil etadi.

- Kafedra mudiri: b.f.n., dotsent G.S.Tursunboeva

- O‘quv fanlari: Botanika (biologiya o‘qitish metodikasi), Sitologiya (biologiya o‘qitish metodikasi), Biologik kimyo va molekulyar biologiya (biologiya o‘qitish metodikasi), Biologik kimyo (biologiya o‘qitish metodikasi), Biologik xilmaxillik va uning muhofazasi (biologiya o‘qitish metodikasi), O‘simliklarning ekologik anatomiyasi (biologiya o‘qitish metodikasi), Qishloq xo‘jaligining biologik asoslari (biologiya o‘qitish metodikasi), Mikrobiologiya va biotexnologiya asoslari (biologiya o‘qitish metodikasi), Mikroorganizmlar dunyosi (biologiya o‘qitish metodikasi), Noyob, yo‘qolib borayotgan o‘simliklar va hayvonlar (biologiya o‘qitish metodikasi), O‘zbekiston dorivor o‘simliklari (biologiya o‘qitish metodikasi), Biogeografiya (Geografiya o‘qitish metodikasi), Biologiya (Kimyo o‘qitish metodikasi, Fizika va astronomiya o‘qitish metodikasi), Biokimyo (Kimyo o‘qitish metodikasi), Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish (barcha ta’lim yo‘nalishlari uchun);

- Botanika kafedrasi O‘zRFA ning O‘simliklar va hayvonot olami genofondi instituti, O‘zRFA “Bioorganik kimyo” instituti, Qo‘qon davlat pedagogika inistituti, Jizzax davlat pedagogika inistituti, Nukus davlat pedagogika inistituti, Navoiy davlat pedagogika inistituti

- Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: 1. O‘zbekistonning tabiiy sharoitida keng tarqalgan ishlab chiqarishda va tabobatda ahamiyatga ega bo‘lgan o‘simlik turlarining tarqalishini, zahiralarini, yashash sharoitiga moslashish xususiyatlarini va xom-ashyosining asosiy belgilarini aniqlash;

2. O‘zbekiston tabiiy resurslaridan oqilona foydalanish, ularni muhofaza qilish va tabiiy fanlar ta’limini takomillashtirish;

- Kafedra salohiyati 52,45 %

- Yetakchi olimlari: biologiya fanlari doktori, professor L.A.Shamsuvalieva, biologiya fanlari doktori, professor P.Mirxamidova

- Ilmiy tadqiqotchilar: dos.O‘.Xo‘janazarov, dos.N.B.Xonxodjaeva, kat.o‘qit.M.Isabekova, kat.o‘qit.Sh.Yakubjonova, o‘qit.G.Zokirova, o‘qit.J.Sadinov

- Istiqboldagi maqsadlar: Kafedrani yoshartirish, kafedradagi yoshlarni ilmiy ish qilishlari uchun imkoniyatlar yaratish va ilmiy saloxiyatni ko‘tarish, darsliklar, o‘quv qo‘llanmalar va elektron darsliklar yaratish.

13 dekabr 2016 yil, O`qilgan:11456

Αzbekiston Respublikasi Konstitusiya kuni munosabati bilan tadbir o`tkazildi

9 dekabr

Nizomiy nomidagi TDPU Tabiyot fanlari fakulteti “Botanika, ekologiya va hujayra biologiyasi” kafedrasi professor-o’qituvchilari “Biologiya o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi 301, 302, 202, 103, 203 guruhlarida 8 dekabr “Αzbekiston Respublikasi Konstitusiya kuni” bayrami munosabati bilan “Konstitutsiyamiz baxtimiz qomusi” mavzusida tadbir o`tkazildi

Xabar qoldirish

Agar Sizda universitetimiz faoliyati bo`yicha masalalar/muammolar,
ariza, shikoyat yoki takliflar bo`lsa
virtual qabulxona
orqali qoldirishingiz mumkin

Ushbu sahifa bo`yicha fikringizni esa quyida qoldirishingiz mumkinIsmi sharifingiz:

E-mail:

Fikringiz :
Ximoya kodini kiriting :


  • Pedagogikadan savol

    Oliy ta`lim uchun tayyorlanadigan metodik qo`llanmalarga qo`yiladigan talabni toping.

    Javob: Har bir mashg`ulotning maqsadi, mazmuni, amaliy mashg`ulotlar, qisqacha topshiriqlar va tavsiyalar berilgan bo`lishi

So`nggi yangiliklar

Foydali manbalar
Đĺéňčíă ÂÓÇîâ
Bizning loyihalar