|   library.tdpu.uz   |   majmua.tdpu.uz   |   eDarslik.tdpu.uz   |   asofaviy ta`lim   |   Pedagog   |   Ota-onalar uchun   |   Kirish   |      
AL va KHK bilan ishlash bî‘limi

Öĺëü îňäĺëŕ - ýôôĺęňčâíŕ˙ îđăŕíčçŕöč˙ ó÷ĺáíî-ěĺňîäč÷ĺńęîé, äóőîâíî-âîńďčňŕňĺëüíîé, îđăŕíčçŕöčîííî - ěĺňîäč÷ĺńęîé č íŕó÷íî-čńńëĺäîâŕňĺëüńęîé äĺ˙ňĺëüíîńňč â ŕęŕäĺěč÷ĺńęčő ëčöĺ˙ő č ďđîôĺńńčîíŕëüíűő ęîëëĺäćŕő.
Çŕäŕ÷č îňäĺëŕ:

Bî‘limning maqsadi

Bî‘limning maqsadi akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida î‘quv-uslubiy, ma’naviy-ma’rifiy, tashkiliy-uslubiy va ilmiy-tadqiqot ishlarini samarali tashkil etish, takomillashtirish va rivojlantirishga OTM tomonidan ilmiy-metodik, tashkiliy va amaliy yordam kî‘rsatish masalalarini muvofiqlashtirishdan iborat.

Bî‘limning vazifalari:

- akademik litsey va kasb-hunar kollejlari ta’lim-tarbiya, ilmiy-tadqiqot jarayonlarini yanada faollashtirish, ularning meyoriy-uslubiy, î‘quv-tashkiliy va axborot-resurs ta’minoti sifatini oshirish natijasida î‘quvchilarga berilayotgan nazariy bilimlar va amaliy kî‘nikmalarni yanada mustahkamlash, bitiruvchi yosh mutaxassislarni ish bilan ta’minlashga, î‘rta-maxsus, kasb-hunar ta’limi bilan oliy ta’lim î‘rtasida uzviylik va uzluksizlikni yanada mustahkamlashga kî‘maklashish;

- tahsil olish sifati, mazmuni va samaradorligini ta’minlovchi elektron axborot majmuasini yaratish bî‘yicha izlanishlar olib borish;

- bî‘lim akademik litsey va kasb-hunar kollejlari î‘qituvchilarining OTM axborot-resurs markazi fondidagi î‘quv adabiyotlari, dastur, î‘quv qî‘llanma va darsliklar hamda ularning elektron versiyalaridan foydalanishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish;

- yuqori salohiyatga, moddiy texnik bazaga, namunaviy ta’lim-tarbiya jarayonini joriy etish imkoniyatiga ega bî‘lgan akademik litsey va kasb-hunar kollejlari bilan î‘zaro hamkorlik faoliyatini tashkil qilish;

- hamkor muassasalarda fanlarni î‘zlashtirishning metodik tahlili, axborot va pedagogik texnologiyalarni tahlil qilish asosida optimal taxsil olish jarayonini tashkil etish hamda uni uslubiy va moddiy ta’minotini ishlab chiqish chora-tadbirlarini kî‘rish;

- akademik litsey va kasb-hunar kollejlari, bakalavriatura, magistratura fanlarining uzluksiz dasturlarini ilmiy izlanishlarning yutuqlari, amaliy sohalarning talablarini hisobga olgan holda ishlab chiqish, axborot ta’minoti tizimini yaratish yî‘nalishidagi ishlarni tashkil etishda hamkorlik qilish;

- mas’ul kafedralar bilan birgalikda tahsil jarayoni bilan bog‘liq holda OTM qoshidagi akademik litseyda ta’lim olayotgan iqtidorli î‘quvchilarning ilmiy izlanishlari mavzularini ishlab chiqish va ustoz-shogird metodi asosida izlanishlar olib borilishini tashkillashtirish;

- yî‘nalishlar bî‘yicha mavjud î‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi DTSlari î‘quv rejalarini takomillashtirish bî‘yicha takliflar berish;

- OTMning akademik litsey va kasb-hunar kollejlari bilan hamkorlik faoliyatiga oid ilg‘or tajribalarini keng ommalashtirish chora-tadbirlarini kî‘rish;

- î‘qitish texnologiyasi, moddiy-texnik bazasi, î‘quv-uslubiy ta’minoti va ta’lim oluvchining ish joyini tashkil qilishga bî‘lgan optimal talablarni ishlab chiqish;

- akademik litsey va kasb-hunar kollejlari professor-î‘qituvchilarining malakasini oshirish, xususan, ularning kompyuter va internet savodxonligi, ingliz tilini bilishi va undan amaliy foydalana olish malakasi, ilg‘or ta’lim texnologiyalari va axborot-kommunikatsiya vositalaridan ta’lim-tarbiya jarayonida samarali foydalanish kî‘nikmalarini rivojlantirishda amaliy yordam kî‘rsatish;

- akademik litsey va kasb-hunar kollejlarining iqtidorli î‘quvchilarini tanlash va ularni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb etish, î‘quvchilar ilmiy-tadqiqot ishlari natijalarini OTM ilmiy nashrlarida chop etishga kî‘maklashish;

- akademik litsey va kasb-hunar kollejlari î‘qituvchilarini, ayniqsa, yosh iqtidorli pedagoglarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb etish, ularning ilmiy mavzu va rahbar tanlashlarida kî‘maklashish, shuningdek, ilmiy konferensiyalar, seminarlar tashkil etishda hamkorlikni yî‘lga qî‘yish;

- bitiruvchilarni kasbga yî‘naltirish va ularni ishga joylashtirish bî‘yicha hamkorlikda ish olib borish;

- akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida ma’naviy-ma’rifiy ishlarni tashkil etish, î‘quvchilarning bî‘sh vaqtlarini unumli î‘tkazish, ularda vatanparvarlik, î‘zlikni anglash, millatimiz, dinimiz va tariximizga yot bî‘lgan turli illatlarga qarshi mustahkam immunitet hosil qilishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirishda kî‘maklashish;

- akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida axborot-resurs ta’minoti va moddiy-texnik bazasini takomillashtirish, OTM Axborot texnologiyalari markazidan foydalanishlari uchun imkoniyat yaratish.

Bî‘limning vakolati va faoliyat yî‘nalishlari:

1. Bî‘lim OTMning akademik litsey va kasb-hunar kollejlari bilan hamkorlik faoliyatini î‘rnatilgan tartibda rasmiylashtiriladigan shartnomalar asosida tashkil etadi.

2. Bî‘lim akademik litsey va kasb-hunar kollejlari bazasida OTMdagi kafedralar filiallarini tashkil etadi.

3. Universitet kafedralarining akademik litsey va kasb-hunar kollejlaridagi filiallari OTM Ilmiy kengashi tomonidan tasdiqlangan Nizom, shuningdek, Kengashning yillik ish rejalari asosida faoliyat kî‘rsatadi.

Bî‘limning tashkiliy tuzilmasi

Bî‘lim tashkiliy tuzilmasi jami 3 ta shtatdan (1 nafar bî‘lim boshlig‘i, 2 nafar uslubchi) iborat etib tasdiqlangan.

Bî‘lim faoliyati tî‘g‘risida ma’lumot

Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 24 fevraldagi “Akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarini tashkil etish va ularning faoliyatini boshqarish tî‘g‘risida”gi 77-sonli qaroriga asosan Nizomiy nomidagi TDPU akademik litseylar va kasb-hunar kollejlariga pedagog kadrlar tayyorlaydigan tayanch oliy î‘quv yurti maqomi berilgan. 2001 yil 4 oktabrdagi “Αrta maxsus va kasb-hunar ta’limi muassasalari uchun pedagog kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari tî‘g‘risida”gi 400-sonli qaror ijrosini ta’minlash maqsadida Nizomiy nomidagi TDPU bazasida akademik litsey va kasb-hunar kollejlaridagi î‘quv jarayonini zamon talablari darajasida tashkil etishga amaliy yordam kî‘rsatish, ta’lim tizimida uzviylikni ta’minlash maqsadida 2001 yil 1 noyabrda “Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari bilan hamkorlik Markazi” tashkil qilindi. Uning faoliyati 2001 yil 25 oktabrda universitet Ilmiy kengashi qarori bilan tasdiqlangan.

Hozirda “Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari bilan ishlash bî‘limi” boshlig‘i lavozimida R.Yuldashev, uslubchi lavozimlarida I.Ashirmatov va N.Baymatova faoliyat olib bormoqdalar.

Ta’lim turlari î‘rtasida uzviylik va uzluksizlikni ta’minlash, î‘quv dasturlari, darsliklar va î‘quv qî‘llanmalarni hamkorlikda yaratish, ularning kasbiy tayyorgarlik sifatini oshirish, kafedra filiallari mudirlari mas’uliyati hamda faoliyat samaradorligini ta’minlash maqsadida universitet rektorining “Universitet kafedralarining umumiy î‘rta, î‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalaridagi filiallari tarkibini optimallashtirish tî‘g‘risida”gi 534-U sonli (13.10.2015 y.) buyrug‘i asosida 71 ta filial tashkil etilgan. Kafedra filiallariga universitetning tajribali professor-î‘qituvchilaridan mudirlar tayinlangan hamda ular hamkor ta’lim muassasalarining pedagogik Kengashlariga a’zo etib kiritilgan.

Akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida ta’lim sifatini oshirish va ilg‘or pedagogik texnologiyalarni joriy etishga bag‘ishlangan anjumanlar î‘tkazib kelinmoqda.

Universitet kafedralari tomonidan î‘rta maxsus, kasb-hunar, umumiy î‘rta va maktabgacha ta’lim muassasalari uchun 100 dan ortiq darslik va î‘quv qî‘llanmalar chop ettirilgan.

Talabalarning pedagogik amaliyotini tashkil etishda tegishli ta’lim muassasalari rahbarlari va î‘qituvchilari î‘zlarining amaliy yordamlarini berib kelishmoqda.

Yosh pedagoglarga amaliy î‘quv-metodik yordam kî‘rsatish mexanizmi joriy etilgan. Bitiruvchilarning bakalavriat ta’lim yî‘nalishlari va magistratura mutaxassisliklari, Toshkent shahri, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar hamda tumanlar bî‘yicha doimiy turar joylari kesimida ma’lumotlar banki yaratilgan. Universitet tomonidan ish beruvchilarga yordam berish maqsadida bitiruvchilarga elektron buyurtma berish dasturiy ta’minoti shakllantirilgan, www.pedagog.uz. portalida universitetning ta’lim yî‘nalishlari va mutaxassisliklari bî‘yicha tumanlar va fanlar kesimida bitiruvchilar tî‘g‘risidagi ma’lumotlar muntazam joylashtirilib borilmoqda. Shuningdek, universitet bitiruvchilari hamda ta’lim muassasalarida mehnat qilayotgan yosh mutaxassislarga zarur bî‘lgan î‘quv qî‘llanmalar, didaktik materiallar, uslubiy kî‘rsatmalar portalga joylashtirilgan va ulardan ochiq holda foydalanish imkoniyati yaratilgan.

________________________________________

Nizomiy nomidagi TDPU bazasida akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida o‘quv jarayonini zamon talablari darajasida tashkil etishga amaliy yordam ko‘rsatish, ta’lim tizimida uzviylikni ta’minlash hamda zamonaviy axborot va ilg‘or pedagogik texnologiyalarni kengroq jalb etish maqsadida universitet Ilmiy Kengashi Qarori bilan tasdiqlangan Nizom va Dastur hamda universitetning Akademik litsey va kasb-hunar kollejlariga ilmiy va amaliy o‘quv-uslubiy yordam ko‘rsatish istiqbol rejasi asosida faoliyat olib boradi.

Universitet rektorining 2015 yil 28 sentyabrdagi 495-U -sonli buyruqlariga asosan universitet huzurida “O‘rta maxsus kasb-hunar va oliy ta’lim integratsiyasi bo‘yicha muvofiqlashtiruvchi Kengash”ning yangi tahrirdagi Nizomi hamda Kengashning yangilangan tarkibi tasdiqlandi. Kengashga Toshkent shahar va Toshkent viloyati o‘rta maxsus kasb-hunar ta’limi muassasalarining direktorlari, akademik litseylarning o‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosarlari hamda kasb-hunar kollejlarining kasbiy ta’lim bo‘yicha direktor o‘rinbosarlari a’zo hisoblanadi, shuningdek universitetning Axborot resurs markazi direktori, Axborot texnologiyalari markazi direktori, o‘rta maxsus kasb-hunar ta’limi tizimi pedagoglarining malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti dekani hamda barcha fakultetlarning akademik litsey va kasb-hunar kollejlari bilan ishlash bo‘yicha mas’ullari ham Kengash a’zolari hisoblanadi.

Universitet professor-o‘qituvchilari tomonidan kasb-hunar kollejlari va akademik litseylar o‘quv rejalaridagi umumta’lim fanlarini o‘qitish bo‘yicha ilg‘or pedagogik texnologiyalardan foydalanish hamda kasbiy sohalarga yo‘naltirib o‘qitish metodikalariga asoslangan 21 nomdagi qo‘llanmalar va o‘quv metodik majmualar tayyorlangan hamda Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Jizzax viloyatidagi o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari o‘qituvchilari bilan hamkorlikda aprobatsiyadan o‘tkazilgan.

Shu bilan birga, universitet qoshidagi akademik litseylar bilan “Ustoz-shogird” va “Abiturient shtabi” tizimi asosida hamkorlik ishlari yaxshi yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib o‘rta maxsus, kasb-hunar, umumiy o‘rta va maktabgacha ta’lim muassasalari bilan hamkorlik ishlariga universitetning barcha kafedralari safarbar etilgan.

O‘rta maxsus, kasb-hunar, umumiy o‘rta va maktabgacha ta’lim muassasalari bilan hamkorlik ishlariga universitetning barcha kafedralari jalb etilgan bo‘lib, hozirgi vaqtda ta’lim muassasalari bilan 5 yil muddatga mo‘ljallangan 471 ta hamkorlik shartnomalari imzolangan. Shundan 253 tasi kasb-hunar kollejlari, 94 tasi akademik litseylar va 113 tasi umumiy o‘rta ta’lim maktablari, umumiy hisobda 160 tadan ortiq ta’lim muassasalari bilan hamkorlik aloqalari yo‘lga qo‘yilgan. Bundan tashqari o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarida 71 dan ziyod kafedra filiallari tashkil etildi.

Hozirgi kunga qadar universitet kafedralari professor-o‘qituvchilari tomonidan o‘rta maxsus, kasb-hunar, umumiy o‘rta va maktabgacha ta’lim muassasalari uchun 200 dan ortiq darslik, o‘quv qo‘llanma va metodik qo‘llanmalar chop ettirildi.

Universitetda har yili o‘rta maxsus kasb-hunar ta’limi muassasalari o‘quvchilarini oliy ta’limga jalb qilish maqsadida “Kasb-hunar kollejlari kuni” tadbirini o‘tkazish ham an’anaga aylangan.

Universitet tomonidan ish beruvchilarga yordam berish maqsadida bitiruvchilarga elektron buyurtma berish dasturiy ta’minoti shakllantirilgan bo‘lib, ta’lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklari bo‘yicha viloyatlar kesimida bitiruvchilar to‘g‘risidagi ma’lumotlar www.tdpu.uz. portaliga joylashtirilib borilmoqda.

1 dekabr 2015 yil, O`qilgan:8959

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti qoshidagi akademik litsey

17 oktyabr 2015 yil

Universitet qoshidagi akademik litsey 1995 yilda tashkil etilgan bî‘lib, hozirda 700 nafarga yaqin î‘quvchiga 56 nafar î‘qituvchilar ta’lim-tarbiya berishmoqda. Ulardan 11 nafari universitet professor-î‘qituvchilari bî‘lib, ular chuqurlashtirib î‘qitiladigan fizika, matematika, ona tili va adabiyoti, ingliz tili, tarix, informatika fanlaridan dars berishga jalb etilgan.

Xabar qoldirish

Agar Sizda universitetimiz faoliyati bo`yicha masalalar/muammolar,
ariza, shikoyat yoki takliflar bo`lsa
virtual qabulxona
orqali qoldirishingiz mumkin

Ushbu sahifa bo`yicha fikringizni esa quyida qoldirishingiz mumkinIsmi sharifingiz:

E-mail:

Fikringiz :
Ximoya kodini kiriting :


  • Pedagogikadan savol

    O`quv materialini tanlashda qaysi printsipga rioya qilinadi?

    Javob: O`quv materialini soddadan-murakkabga tomon rivojlantirib borish

So`nggi yangiliklar

Foydali manbalar
Đĺéňčíă ÂÓÇîâ
Bizning loyihalar