Foydali manbalar

OTM web-reytingi

Kurs ishlari, BMIlar

Boshlang‘ich ta’lim metodikasi kafedrasi ilmiy-tadqiqot faoliyatining ustuvor yo‘nalishlari:
1) boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish yo‘nalishida ona tili, matematika, rus tili, ona tili o‘qitish metodikasi, matematika o‘qitish metodikasi, rus tili o‘qitish metodikasi fanlarini o‘qitishi takomillashtirish.
2) uzluksiz ta’lim tizimida ona tili, matematika, rus tili o‘qitishni takomillashtirish va fanlararo aloqadorlikdan foydalanish.


Boshlang‘ich ta’lim metodikasi kafedrasi ilmiy-tadqiqot faoliyatining ustuvor yo‘nalishlari:

1) boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish yo‘nalishida ona tili, matematika, rus tili, ona tili o‘qitish metodikasi, matematika o‘qitish metodikasi, rus tili o‘qitish metodikasi fanlarini o‘qitishi takomillashtirish.

2) uzluksiz ta’lim tizimida ona tili, matematika, rus tili o‘qitishni takomillashtirish va fanlararo aloqadorlikdan foydalanish.

Boshlang‘ich ta’lim metodikasi kafedrasida innovatsion korporativ hamkorlik faoliyati yo‘lga qo‘yilgan. Hamkorlik shartnomalari 1-Toshkent pedagogika kolleji, Toshkent viloya tpedagogika kolleji, 26-, 118-, 160-, 300-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktablari bilan tuzilgan.

Kafedrada “Ona tili o‘qitish metodikasi” va “Matematika o‘qitish metodikasi” fanlaridan talabalar kurs ishi va bitiruv malakaviy ishlarni yozishadi. Kurs ishi va BMIlarning yozish va uni ximoya qilish bo‘yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan.

3-kursda kurs ishi va BMIbankidan talabalar mavzularni erkin tanlab olishadi va ularga biriktirilgan ilmiy rahbarlar bilan belgilangan tartibda jadval asosida tadqiqot ishlarini olib borishadi. 4-kursda talabalar bitiruv malakaviy ishini kurs ishining davomi sifatida bajarishadi.

Malakaviybitiruvishmavzulari

№ Mavzu

1. 4-sinfda o’quvchilarga miqdorlarni o’rgatishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish

2. Yuz ichida arifmetik amallarni o’rgatishda axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasi

3. Boshlang’ich sinf o’quvchilarining matematik tafakkurini shakllantirish

4. Boshlang’ich sinf matematika darslarida integrative darslarni tashkil etish

5. Savod o’rgatish davrida o’quvchilarni o’qishga o’rgatishda qo’llanadigan texnologiyalar

6. Boshlang’ich sinfmatematika darslarida arifmetikamallarnio’rgatish metodikasi

7. Boshlang’ich sinfda mustaqilishlarni tashkiletishmetodikasi.

8. Boshlang’ich sinflarda imlo yuzasidan hosil qilinadigan amaliy ko’nikma, malakalar va ularni o’tkazish texnologiyalari

9. 2-sinf o`quvchilariga ko`paytirish va bo`lishni o`rgatish metodikasi

10. O’zbek tilida ko’plik ma’nolarining ifodalanishi haqida (boshlang’ich sinf “O’qish kitobi”dagi matnlar asosida)

11. Boshlang’ich sinflarda nazorat ishlarini tashkil etish metodikasi

12. Boshlang’ich sinf o’quvchilariga vaqtga doir masalalarni yechishni o’rgatish metodikasi

13. Boshlang’ich sinf matematika darslarida iqtisodiy masalalarni o’rgatish metodikasi

14. 2-sinf matematika darslarini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish

15. 3-sinf o’quvchilariga o’g`irlik o’lchovlarini o’rgatish metodikasi

16. 3-sinf o’quvchilariga uzunlik o’lchovlarini o’rgatish metodikasi

17. 1-sinf o’quvchilariga miqdorlarini o’rgatish metodikasi

18. 4-sinf o’quvchilariga masalalarni o’rgatish metodikasi

19. Boshlang’ich sinf o’quvchilarining o’g’zaki va yozma hisoblash malakalarini shakllantirish metodikasi

20. Gap ustida ishlashda namunaviy mashqlarni tashkil etish texnologiyalari

21. Boshlang’ich sinflarda axborot texnologiyalardan foydalanish metodikasi

22. Boshlang’ich sinflarda gapning maqsadga ko’ra turlarini o’rganishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish

23. Boshlang’ich sinflarda so’z yasalish mavzularini o’rganish

24. Boshlang’ich sinf matematika darslarida ijodiy qobiliyatni shakllantirish.

25. 4-sinf matematika darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish

26. Boshlang’ich sinf matematika darslarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish.

27. Boshlag’ich sinf alifbe darslarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish metodikasi

28. Boshlang’ich sinflardafe’lzamonlarimavzusinio’rganishdainnovatsion texnologiyalardan foydalanish.

29. Boshlag’ich sinf alifbedarslarida ingliztilidaso’zlardan foydalanish metodikasi

30. Boshlag’ich sinf matematika darslarida ingliz tilida so’zlardan foydalanish metodikasi

31. 4-sinfda arifmetik amallarni o’rgatishda interfaol usullardan foydalanish

32. Boshlang’ich sinf darslarini integratsiya va innovatsion tizimi

33. Boshlag’ich sinf ona tili darslarida ingliz tilida so’zlardan foydalanish metodikasi

34. 3-sinf matematika darslarida amaliy ishlardan foydalanish metodikasi.

35. Boshlang’ich sinf o’quvchilarini nutqini o’stirish metodikasi

36. 3-sinf darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish metodikasi

37. O’zbek bolalar yozuvchilari asarlarida qo’llangan nisbiy so’zlar yordamida bog’langan qo’shma gaplar haqida (boshlang’ich sinf “O’qish kitobi”dagi matnlar asosida)

38. 3-sinf o’quvchilarini vaqt,masofa va tezliklarga doir masalalar yechishga o’rgatish metodikasi

39. Boshlang’ich ta’lim jarayonida axborot – kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish

40. 4-sinf matematika darslarida o’quvchilarni masalalar yechishga o’rgatish metodikasi

41. Ming ichida arifmetik amallarni o’rgatishda interfaol metodlardan foydalanish

42. Boshlang’ich sinf o’quvchilariga vaqt, masofa va tezlikka doir masalalarni yechishga o’rgatishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish

43. Ko’p xonali sonlar mavzusida arifmetik amallarni o’rgatish

44. Boshlang’ich sinf darslarida multimedia texnologiyalaridan foydalanish metodikasi

45. 2-sinf o’qish darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish

46. Boshlang’ich sinflarda ko’paytirish va bo’lishga o’rgatish metodikasi

47. Boshlang’ich sinf matematika darslarida ko’rgazmali qurollardan foydalanish metodikasi

48. O’zbek bolalar yozuvchilari asarlarida qo’llangan ma’lum bir bo’lakni izohlovchi ergashgan qo’shma gaplar haqida (boshlang’ich sinf “O’qish kitobi”dagi matnlar asosida)

49. Boshlang’ich sinf darslarida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish metodikasi

50. Boshlang’ich sinf darslarida muammoli texnologiyalaridan foydalanish metodikasi

51. 2-sinf o’quvchilariga og’zaki va yozma hisoblash malakalarini o’rgatish

52. Boshlang’ich sinfda geometriya elementlaridan foydalanish metodikasi

53. 3-sinfda fakultativ mashg’ulotlarni tashkil etish metodikasi

54. Boshlang’ich sinfdarslarida didaktik o’yinlardan foydalanish.

55. 4-sinfda algebraic materiallarni o’rgatish metodikasi

56. Boshlang’ich sinf “Sifat” so’z turkumini o’rganishda pedagogik texnologiyalaridan foydalanish metodikasi

57. Boshlang’ich sinf matematika darslarida geometrik materiallaridan foydalanish metodikasi

58. Boshlang’ich sinf o’quvchilariga algebraik materiallarni o’rgatish metodikasi

59. 3-sinf o’quvchilariga tenglamalar yechishga o’rgatish metodikasi

60. Sifat so’z turkumini o’rganish jarayonida o’quvchilar nutqini o’stirish metodikasi

61. Boshlang’ich sinflarda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish usullari

62. 4-sinfda otlarning kelishik qo’shimchalari bilan turlanish mavzusini o’rganish metodikasi

63. Boshlang’ich sinfdarslarida interfaol metodlardan foydalanish.

64. Boshlang’ich ta’limda o’quv-biluv faoliyatini motivlashtirish texnologiyasi

65. Boshlang’ich sinf o’quvchilariga tenglamalar tuzishga doir masalalarni yechishga o’rgatish

66. 2-sinf o’quvchilariga masalalar yechishga o’rgatish metodikasi

67. Boshlang’ich sinfda matematika o’qitishda tayyorgarlik davrinin tashkil etish metodikasi

68. 1-sinf o’quvchilariga masalalar yechishga o’rgatish metodikasi

69. Boshlang’ich sinf o’quvchilarga tenglamalar tuzishga doir masalalarni yechishga o’rgatish

70. Boshlang’ich sinf ona tili darslarida axborot texnologiyalardan foydalanish

71. Boshlang’ich sinf o’quvchilariga narx, baho, miqdorga doir masalalarni yechishga o’rgatish

72. 3-sinf onatili darslarida o’yin texnologiyalaridan foydalanish

73. Boshlang’ich sinf o’quvchilariga ko’paytirish va bo’lish o’rgatish metodikasi

74. Alifbe darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil qilish

75. O’qish darslarida sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish metodikasi

76. Boshlang’ich sinf o’quvchilariga tarkibli masalalarni yechishga o’rgatish

77. Boshlang’ich sinf o’quvchilariga geometrik materiallarni o’rgatish

78. 4- sinf o’qishdarslarida interfaol usullardan foydalanish

79. 1-sinfda arifmetik amallarni o’rgatishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish

80. 3-sinfda arifmetik amallarni o’rgatishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish

81. Применение информaционных технологий в начальных классах

82. Применения интерактивных методов обучения в начальных классах

83. Использование инновaционных технологий при изучении величин в начальных классах

84. Использование кейс-технологии в начальном образовании.

85. Методика обучения решению уравнений в начальных классах

86. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по математики в начальных классах.

87. Проблемное обучение математике в начальных классах.

88. Методика обучения устным и письменным приёмам сложения и вычитания

89. Развитие творческого мышления младщих школьников при обучение математике.

18 yanvar 2014 yil, 31,464
.


Elektron ta`lim resurslari


Bizning loyihalar


©2018 Toshkent Davlat pedagogika universiteti .
Saytdagi ma'lumotlardan foydalanilganda saytga ilova ko`rsating.
Xato topsangiz e-mail:siteadmin@tdpu.uz xabar bering